INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA

 

Správce a zpracovatel Vašich osobních údajů:

HR systém s.r.o., se sídlem Slezská 1080, Frýdek-Místek, 738 01, IČ: 25825321, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19690.

 

Koordinátor dotazů o zpracování Vašich osobních údajů: Bc. Michaela Kalivodová (kalivodova@hrsystem.cz)

 

Vážení zákazníci,

Velice si vážíme Vaší přízně a důvěry. Tímto bychom Vám rádi přiblížili, k jakým účelům slouží Vaše, námi zpracovávané osobní údaje a jak je využíváme a zpracováváme.

 

Osobní údaje:

Údaje, které v souvislosti s Vaší osobou naše společnost zpracovává, jsou následující:

 • datum nákupu, objednávky, výpůjčky
 • číslo výrobku
 • IČ a kontaktní údaje jednajících osob, když jsou opodstatněné
 • osobní údaje Vašich zaměstnanců, když jsou opodstatněné

 Příjemci osobních údajů:

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • Poskytovatelé údržby informačního systému
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

 Účel zpracování:

 Vaše údaje zpracováváme zejména pro plnění smluvního vztahu a také pro řešení situací, které mohou z tohoto vztahu vyplynout.

 • reklamace
 • zákaznický servis
 • splnění dalších závazků vyplývajících ze smlouvy

Zásady zpracování:

 • zabezpečené uložení na nezbytnou dobu
 • pouze pro uvedené účely
 • jen v nutném množství

Způsoby zpracování:

Vaše údaje zpracováváme manuálními i automatizovanými postupy.

Doba zpracování:

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

PRÁVA KLIENTA

PRÁVO NA PŘÍSTUP

Klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu nejpozději do 1 měsíce (v odůvodněných případech lze lhůtu prodloužit o 2 měsíce) opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

PRÁVO NA VÝMAZ

Povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

PRÁVO NA NÁMITKU

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

PRÁVO NA STÍŽNOST

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost.


 

ŽÁDOST KLIENTA O UPLATNĚNÍ PRÁV

Formulář žádosti o uplatnění  práv klienta je dostupný na všech provozovnách společnosti.
Žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu do 1 měsíce od jejího obdržení.

 

 


 

Whistleblowing - ochrana oznamovatelů

Pro oznamovatele (whistleblowery):

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Oznamovatelem ve smyslu Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí (více info na www.justice.cz).

Směrnice poskytuje ochranu všem kategoriím „pracovníků“, včetně osob samostatně výdělečně činných, dobrovolníků, stážistů, uchazečů o zaměstnání a dalších osob, které se pohybují v pracovním prostředí konkrétního zaměstnavatele.

Smyslem jejich ochrany je proto vytvořit, takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak ochraně veřejného zájmu.

V případě, že jste se v souvislosti se svou prací dozvěděli o protiprávním jednání, můžete se obrátit na níže uvedenou příslušnou osobu, níže uvedeným způsobem.

Příslušná osoba: Bc. Kalivodová Michaela 

Kanály pro oznamování:

 1. LISTINNÉ PODÁNÍ – oznamovatel zašle v listinné podobě na adresu společnosti HR systém s.r.o.,  s uvedením: „POUZE K RUKÁM MICHAELY KALIVODOVÉ“
 2. TELEFONICKÉ PODÁNÍ – tel. 703142143
 3. ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ – email: oznameni@hrsystem.cz

U oznámení v listinné a emailové formě, prosím, uveďte svoje jméno, příjmení, bydliště, email, telefon, a to pro potřeby zpětného kontaktu.